تبلیغات

تبلیغات

تصاویر جالب از تیپ و پوشش زنان مهماندار در هواپیمایی‌های جهان

تصاویر جالب از تیپ و پوشش زنان مهماندار در هواپیمایی‌های جهان

هر شرکت هواپیمایی تیپ و پوشش خاصی را برای مهمانداران خود انتخاب می کند. در این مطلب می خواهیم تیپ و پوشش زنان مهماندار در هواپیمایی‌های جهان را مقایسه کنیم.

 

تصاویر جالب از تیپ و پوشش زنان مهماندار در هواپیمایی‌های جهان

هواپیمایی ژاپن

تصاویر جالب از تیپ و پوشش زنان مهماندار در هواپیمایی‌های جهان

هواپیمایی سنگاپور

تصاویر جالب از تیپ و پوشش زنان مهماندار در هواپیمایی‌های جهان

هواپیمایی کوانتس استرالیا

تصاویر جالب از تیپ و پوشش زنان مهماندار در هواپیمایی‌های جهان

هواپیمایی قطر ایرویز

تصاویر جالب از تیپ و پوشش زنان مهماندار در هواپیمایی‌های جهان

هواپیمایی هند

تصاویر جالب از تیپ و پوشش زنان مهماندار در هواپیمایی‌های جهان

هواپیمایی تاتارستان

تصاویر جالب از تیپ و پوشش زنان مهماندار در هواپیمایی‌های جهان

هواپیمایی امارات

تصاویر جالب از تیپ و پوشش زنان مهماندار در هواپیمایی‌های جهان

هواپیمایی تایلند

تصاویر جالب از تیپ و پوشش زنان مهماندار در هواپیمایی‌های جهان

هواپیمایی ایر فرانس

تصاویر جالب از تیپ و پوشش زنان مهماندار در هواپیمایی‌های جهان

هواپیمایی ویتنام

تصاویر جالب از تیپ و پوشش زنان مهماندار در هواپیمایی‌های جهان

هواپیمایی روسیه

تصاویر جالب از تیپ و پوشش زنان مهماندار در هواپیمایی‌های جهان

هواپیمایی روسی پوبدا

 

منبع : عصر ایران

 

تبلیغات