تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

عکس های رویایی از برف پاییزی زیبا در شهر تهران

 

تهران در روز جاری حسابی سفید پوش شده است و برف پاییزی در این شهر به شدت باریده است. بارش اولین برف امسال در تهران، صبح امروز در مناطق شمالی این شهر آغاز شد و بعد از ظهر همچنان ادامه داشت.

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

برف در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

عکس برف در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

عکس جالب بارش برف پاییزی

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

عکس دیدنی برف

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

برف زمستانی تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

عکس جالب بارش برف تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

تصاویر دیدنی از اولین برف پاییزی در تهران

 

منبع : ایسنا

 

تبلیغات