هنرمند خلاق انگلیسی 4 ماه وقت را صرف برش کاغذ به شکل باکتری ای کلای کرده است، این مجسمه ی کاغذی 112 سانتیمتر طول دارد.

 

او می گوید که من می خواستم چشم مردم را به روی زیبایی های بدن انسان باز کنم. میلیون ها میکروب در اطراف روده و دستگاه گوارش انسان ها زندگی می کنند که نقش مهمی در عملکرد بدن ما دارند.

خلاقیت در برش کاغذ به شکل یک میکروب

مجسمه کاغذی

خلاقیت در برش کاغذ به شکل یک میکروب

برش کاغذ

خلاقیت در برش کاغذ به شکل یک میکروب

خلاقیت با کاغذ

خلاقیت در برش کاغذ به شکل یک میکروب

خلاقیت در برش کاغذ به شکل یک میکروب

خلاقیت در برش کاغذ به شکل یک میکروب

خلاقیت در برش کاغذ به شکل یک میکروب

خلاقیت در برش کاغذ به شکل یک میکروب

هنر و خلاقیت

خلاقیت در برش کاغذ به شکل یک میکروب

خلاقیت در برش کاغذ به شکل یک میکروب

خلاقیت در برش کاغذ به شکل یک میکروب

خلاقیت در برش کاغذ به شکل یک میکروب

خلاقیت در برش کاغذ به شکل یک میکروب

خلاقیت در برش کاغذ به شکل یک میکروب

خلاقیت در برش کاغذ به شکل یک میکروب