تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

پوسترهای زیبا ویژه روز بزرگداشت حافظ

مجموعه : کارت پستال
پوسترهای زیبا ویژه روز بزرگداشت حافظ

کارت پستال ها و پوسترهای زیبا ویژه روز بزرگداشت حافظ

 

مــــرا عهدیست بـا جانـان کــــه تـا جــان در بــدن دارم
هــواداران کـویش را چو جان خویشتن دارم
صفــــای خلـــوت خـاطـــر از آن شمـــع چگــــل جویــم
فـــروغ چشـــم و نور دل از آن مـاه ختن دارم
بـــه کــــام و آرزوی دل چــــو دارم خلــــوتــی حــاصـــل
چـــه فکــر از خبث بـدگویان میان انجمن دارم
گـــرم صــد لشکــر از خوبان به قصد دل کـــمین سازند
بحمد الله و المنـــه بتـــی لشکـــرشکـــن دارم
الا ای پیـــــر فـــرزانــــه مکــــن عیبــــــم ز مـیخــــانـــه
کـــه من در تـرک پیمانه دلی پیمان شکن دارم
خـــدا را ای رقیب امشــب زمــانـــی دیــده بر هـــم نه
که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم
چــــو در گــــلزار اقبالــــش خـــرامـــــانــــم بحمـــــدالله
نـــه میل لاله و نســـرین نه بــــرگ نسترن دارم
بـــه رنـــدی شهــــره شد حافظ میان همدمان لیکـــن
چه غم دارم که در عالم قوام الدین حسن دارم
حافظ

 

پوسترهای زیبا ویژه روز بزرگداشت حافظ

پوستر حافظ

پوسترهای زیبا ویژه روز بزرگداشت حافظ

تصاویر پوسترهای روز حافظ

 

پوسترهای زیبا ویژه روز بزرگداشت حافظ

کارت پستال حافظ

پوسترهای زیبا ویژه روز بزرگداشت حافظ

روز حافظ

 

پوسترهای زیبا ویژه روز بزرگداشت حافظ

پوسترهای زیبا ویژه روز بزرگداشت حافظ

کارت پستال بزرگداشت روز حافظ

 

پوسترهای زیبا ویژه روز بزرگداشت حافظ

پوسترهای زیبا ویژه روز بزرگداشت حافظ

بزرگداشت روز حافظ

 

پوسترهای زیبا ویژه روز بزرگداشت حافظ

پوسترهای زیبا ویژه روز بزرگداشت حافظ

بزرگداشت روز حافظ

 

پوسترهای زیبا ویژه روز بزرگداشت حافظ

تصاویر پوسترهای روز حافظ

 

تبلیغات