تبلیغات

تبلیغات

بزرگراه 145 کیلومتری که هیچ پیچ و خمی ندارد!! + تصاویر

بزرگراه 145 کیلومتری که هیچ پیچ و خمی ندارد!! + تصاویر

ساخت بزرگراه جالب به طول 145 کیلومتر بدون هیچ پیچ و خمی!! بزرگراه”ایر” در کشور استرالیا، مسیری هزار و ششصد و هفتاد و پنج کیلومتری است که غرب این کشور را به منطقه جنوبی آن در میان دشت مسطح نولاربر متصل می کند.

 

اما نکته جالب در خصوص این بزرگراه آنست که در بخشی از آن به طول 145 کیلومتر، هیچگونه پیچ و انحنایی در جاده وجود نداشته و جاده فوق در این مسیر برای رانندگان لذتی خاص را ایجاد می کند، چرا که دیگر نگرانی جدی و خاصی در خصوص وقوع تصادف در مسیر آنها را نگران نخواهد کرد.

 

بزرگراه 145 کیلومتری که هیچ پیچ و خمی ندارد!! + تصاویر

 بزرگراه 145 کیلو متری جهان بدون پیچ  و خم

بزرگراه 145 کیلومتری که هیچ پیچ و خمی ندارد!! + تصاویر

 بزرگراه 145 کیلو متری جهان بدون پیچ  و خم

بزرگراه 145 کیلومتری که هیچ پیچ و خمی ندارد!! + تصاویر

 بزرگراه 145 کیلو متری جهان بدون پیچ  و خم

بزرگراه 145 کیلومتری که هیچ پیچ و خمی ندارد!! + تصاویر

 بزرگراه 145 کیلو متری جهان بدون پیچ  و خم

بزرگراه 145 کیلومتری که هیچ پیچ و خمی ندارد!! + تصاویر

 بزرگراه 145 کیلو متری جهان بدون پیچ  و خم

 

 

تبلیغات