تبلیغات

تبلیغات

مدفون شدن چند شهر زیر خاکستر آتشفشانی + عکس

مدفون شدن چند شهر زیر خاکستر آتشفشانی + عکس

 

چند شهر به دلیل مجاورت با یک کوه آتشفشان و پس از فوران آتشفشان زیر خاکسترهای آن مدفون شدند.

 

در چند هفته گذشته آتشفشان کالبوکو در شیلی فوران کرده و باعث اعلام وضع فوق العاده و تخلیه چند شهر محلی شد. خاکسترهای این آتشفشان قدرتمند تمامی شهرهای اطراف را پوشانیده است.

 

مدفون شدن چند شهر زیر خاکستر آتشفشانی + عکس

شهر مدفون

 

مدفون شدن چند شهر زیر خاکستر آتشفشانی + عکس

شهر دفن شده زیر خاکسترها

 

مدفون شدن چند شهر زیر خاکستر آتشفشانی + عکس

خاکسترهای آتشفشانی

 

مدفون شدن چند شهر زیر خاکستر آتشفشانی + عکس

شهر زیر خاکستر آتشفشانی

 

مدفون شدن چند شهر زیر خاکستر آتشفشانی + عکس

آتشفشان خاموش

 

مدفون شدن چند شهر زیر خاکستر آتشفشانی + عکس

خاکسترهای آتشفشانی

 

مدفون شدن چند شهر زیر خاکستر آتشفشانی + عکس

فوران آتشفشان در شیلی

 

مدفون شدن چند شهر زیر خاکستر آتشفشانی + عکس

آتشفشان شیلی

 

مدفون شدن چند شهر زیر خاکستر آتشفشانی + عکس

فوران آتشفشان در شیلی

 

مدفون شدن چند شهر زیر خاکستر آتشفشانی + عکس

شهرهای مدفون زیر خاکسترهای آتشفشانی

 

مدفون شدن چند شهر زیر خاکستر آتشفشانی + عکس

خاکسترهای زیبا

 

مدفون شدن چند شهر زیر خاکستر آتشفشانی + عکس

خاکستر آتشفشانی

 

مدفون شدن چند شهر زیر خاکستر آتشفشانی + عکس

آتشفشان خاموش

 

مدفون شدن چند شهر زیر خاکستر آتشفشانی + عکس

خاکسترهای آتشفشانی

 

مدفون شدن چند شهر زیر خاکستر آتشفشانی + عکس

شهر مدفون

 

مدفون شدن چند شهر زیر خاکستر آتشفشانی + عکس

شهر دفن شده زیر خاکسترهای آتشفشانی

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

تبلیغات