تبلیغات

تبلیغات

تصویر قهرمان کشتی کشور در حال واکس زدن کفش زائران حسینی

مجموعه : اخبار ورزشی
تصویر قهرمان کشتی کشور در حال واکس زدن کفش زائران حسینی

تصویری منتشر شده از سعید عبدلی قهرمان کشتی کشور در حال واکس زدن و تمیز کردن کفش های زائران حسینی

 

 

تصویر قهرمان کشتی کشور در حال واکس زدن کفش زائران حسینی

 

 

تبلیغات