تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

مجموعه : گالری عکس روز
تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

سد گتوند علیا بلندترین و عظیم ترین سد خاکی کشور است که در خوزستان قرار دارد.عملیات تست بهره برداری آزمایشی از سرریز سد گتوند علیا به عنوان بلندترین سد خاکی کشور در خوزستان انجام شد.

 

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

تصاویری از بلندترین سد خاکی ایران (سد گتوند علیا)

 

 

 

منبع: مهر

 

 

تبلیغات