تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

صندوق صدقه !

صندوق صدقه !
این هم یک نوع از درآمد حلال… به صندوق صدقه هم رحم نکردن!!!
 

تبلیغات