تبلیغات

تبلیغات

یک تست بسیار جالب

یک درخت بسیار بسیار بلند نارگیل بود و 4 حیوان زیر
یک تست بسیار جالبیک تست بسیار جالب       یک تست بسیار جالب
 
 
           یک زرافه            یک میمون          یک شیر     

 و
یک تست بسیار جالب
یک سنجاب
آنها تصمیم گرفتند که مسابقه بدهند تا ببینند که کدامیک برای
برداشتن یک موز از درخت از همه سریعتر است
 
فکر میکنی کدامیک برنده می شود؟

 
جواب سوال بازگو کننده شخصیت توست
 
 
پس بادقت فکر کن
 

جواب را در زیر ببینید…

 

:
:
:
:
:
:

:

:

:

:

:

;

;
;
;
;
:
:

:اگر جوابت

 

شیر است = خسته و کسل هستی
 
 
میمون = خنگ هستی
 
زرافه = کاملا کم دقت هستی
 
سنجاب = ناامید هستی
 
درخت نارگیل که موز ندارد!!!!!!

یک تست بسیار جالب

 
مشخصه که تحت فشاری و زیاد کار کردی
باید یه مدتی کار نکنی و خستگی در کنییک تست بسیار جالبیک تست بسیار جالب
 
 

 

تبلیغات