تبلیغات

تبلیغات

پیشگیری اولیه

مجموعه : پزشکی و سلامت

پیشگیری اولیه عبارتست از اقدام هایی که به منظور حفظ سلامتی افراد سالم و جلوگیری از بروز بیماری در آنها صورت می گیرد و با اقدام هایی مانند ارتقای سطح بهداشت عمومی، بهزیستی و کیفیت زندگی افراد تامین می گردد و بنابراین مقصود از پیشگیری اولیه، پیشگیری قبل از ایجاد بیماری با کنترل علل و عوامل خطر می باشد

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات