تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

بیمارستان ها ( اصفهان )

بیمارستان ها ( اصفهان )

بیمارستان آیت ا… کاشانی

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1332 با ظرفیت 394 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 259 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، اورژانس ، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، گوش و حلق و بینی ، ICU

بیمارستان احمدیه

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1300 با ظرفیت 26 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 13 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس

بیمارستان اصفهان

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1352 با ظرفیت 55 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 51 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس

بیمارستان الزهرا

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1372 با ظرفیت 950تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 658 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، جراحی کودکان ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، پوست ، عفونی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، قلب، روانپزشکی ، ارولوژی ، نرولوژی ، هماتولوژی ، داخلی گوارش ، داخلی ریه ، روماتولوژی ، ICU ، CCU ، Post CCU

بیمارستان امام موسی کاظم (ع)

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1369 با ظرفیت 120تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 104 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، کودکان ، اورژانس ، سوختگی ، ICU

بیمارستان امیر المومنین

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی بنیاد – درمانی است كه در سال 1368با ظرفیت 84 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 35 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، اورژانس

بیمارستان امین

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1328 با ظرفیت 151 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 152 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، نوزادان ، اورژانس

بیمارستان جرجانی

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1349با ظرفیت 32 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 15 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس

بیمارستان سپاهان

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1349با ظرفیت 105 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 105 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس، CCU

بیمارستان سعدی

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1354با ظرفیت 120 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 120 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق وبینی ، ارولوژی ، CCU

بیمارستان سید الشهدا

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1350 با ظرفیت 120 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 123 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، کودکان ، تالاسمی

بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –درمانی است كه در سال 1355 با ظرفیت 60 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان شریعتی

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1369با ظرفیت 493 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 493 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، روانپزشکی ، نفرولوژی ، CCU ، ICU

بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1348 با ظرفیت 180تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 90 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان شهید چمران

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1345 با ظرفیت 192تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 99 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، قلب ، کودکان ، اورژانس ، جراحی قلب ، ICU ، CCU ، Post CCU

بیمارستان عسکریه

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1345با ظرفیت 75 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان ، نوزادان ، اورژانس

بیمارستان عیسی بن مریم

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –درمانی است كه در سال 1298با ظرفیت 298 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 190تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارتوپدی

بیمارستان غرضی

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1375با ظرفیت 147 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 147 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، CCU ، ICU

بیمارستان فارابی

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1350 با ظرفیت 288تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 170 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی ، چشم پزشکی

بیمارستان فیض

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1335 با ظرفیت 215تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 159 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی ، داخلی ، جراحی ، اورژانس ، CCU ، Post CCU

بیمارستان مهرگان

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1345با ظرفیت 52 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 52 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان زایمان ، نوزادان ، اورژانس

بیمارستان نور و علی اصغر

این بیمارستان در شهرستان اصفهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1326 با ظرفیت 286تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 210 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، روانپزشکی ، قلب ، ارولوژی ، نفرولوژی ، پیوند کلیه ، مسمومیت ، اورژانس ، CCU

بیمارستان حضرت رسول (ص) بیمارستان حضرت محمد (ص)

این بیمارستان در شهرستان برخوار و میمه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1354 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 23 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان زایشگاه سرخوش

این بیمارستان در شهرستان برخوار و میمه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 10 ، تأسیس ، و در حال حاضر 10 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان جرقویه اصفهان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 60 ، تأسیس ، و در حال حاضر 30 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان ساعی

این بیمارستان در شهرستان خمینی شهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 61 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، Post CCU ، CCU

بیمارستان شهید اشرفی

این بیمارستان در شهرستان خمینی شهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1364 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 70 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از :جراحی ، زنان و زایمان

بیمارستان فاطمیه

این بیمارستان در شهرستان خوانسار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 64 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، CCU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان سمیرم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1355 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 59 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان سجاد

این بیمارستان در شهرستان شهرضا واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1347 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 44 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی

بیمارستان سمیه

این بیمارستان در شهرستان شهرضا واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1361 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 35 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

بیمارستان صاحب الزمان

این بیمارستان در شهرستان شهرضا واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1315 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 45 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، اورژانس ، Post CCU ، CCU

ب یمارستان شهید رجائی

این بیمارستان در شهرستان فریدن واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 102 ، تأسیس ، و در حال حاضر 149 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان حضرت محمد (ص)

این بیمارستان در شهرستان فریدونشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1373 با ظرفیت تخت ثابت 54 ، تأسیس ، و در حال حاضر 49 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، CCU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان فلاورجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1361 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 63 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان اخوان

این بیمارستان در شهرستان کاشان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1331 با ظرفیت تخت ثابت 48 ، تأسیس ، و در حال حاضر 39 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی ، تالاسمی

بیمارستان زایشگاه شبیه خوانی

این بیمارستان در شهرستان کاشان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 103 ، تأسیس ، و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان ، نوزادان

بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان کاشان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1369 با ظرفیت تخت ثابت 420 ، تأسیس ، و در حال حاضر 377 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، نرولوژی ، هماتولوزی، ریه، جراحی ترمیمی، جراحی قفسه سینه، قلب کودکان ، هماتولوژی کودکان ، نرولوژی کودکان ، CCU ، Post CCU ، ICU

بیمارستان متینی

این بیمارستان در شهرستان کاشان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1344 با ظرفیت تخت ثابت 60 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی

بیمارستان نقوی

این بیمارستان در شهرستان کاشان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1342 با ظرفیت تخت ثابت 65 ، تأسیس ، و در حال حاضر 80 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی مغز و اعصاب ، اورژانس ، ارتوپدی ، ارولوژی ، Post ICU ، ICU

بیمارستان امام حسین (ع)

این بیمارستان در شهرستان گلپایگان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 73 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، داخلی ، کودکان ، چشم ، post ccu ،، CCU

بیمارستان شهدای لنجان

این بیمارستان در شهرستان لنجان(زرین شهر ) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 98 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، جراحی ، زنان و زایمان ، CCU ، post ccu ،

بیمارستان شهید مطهری

این بیمارستان در شهرستان لنجان واقع شده و بیمارستانی ذوب آهن – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 330 ، تأسیس ، و در حال حاضر 330 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، کودکان ، چشم ، گوش و حلق و بینی ، داخلی اعصاب ، اورژانس

بیمارستان حجه ابن الحسن (عج)

این بیمارستان در شهرستان مبارکه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1340 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 60 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان حشمتیه

این بیمارستان در شهرستان نقین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 58 ، تأسیس ، و در حال حاضر 56 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان، اورژانس

بیمارستان زایشگاه خور

این بیمارستان در شهرستان نقین واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1361 با ظرفیت تخت ثابت 9 ، تأسیس ، و در حال حاضر 9 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

بیمارستان شهید محمد منتظری

این بیمارستان در شهرستان نجف آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1354 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 179 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، نورولوژی ، CCU

بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

این بیمارستان در شهرستان نجف آباد واقع شده و بیمارستانی تأمین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1354 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 79 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، اورژانس

بیمارستان خاتم الانبیا

این بیمارستان در شهرستان نطنز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1363 با ظرفیت تخت ثابت 58 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس

بیمارستان زایشگاه بادرود

این بیمارستان در شهرستان نطنز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 21 ، تأسیس ، و در حال حاضر 21 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

a