تبلیغات

تبلیغات

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

فرد عصا بدست در وسط عکس مستر جیکاک معروف است که از طرف انگلیسی ها برای راضی کردن مردم بومی بختیاری و در واقع گول زدن آنها آمده بود تا از مخالفت آنها برای تصرف انگلیسی ها برای زمین هایشان جلوگیری کند. (مستر جیکاک برای تمام بختیاری ها و مردم مسجدسلیمان در حد یک روباه مکار معروف است

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

فکر می کنم باید افتتاح اولین راه آهن ایران که در مسجدسلیمان بود باشد

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

اولین فرودگاه ایران ـ مسجدسلیمان

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

لوله های نفت در دل کوههای مسجدسلیمان

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

تعاونی های سیار شرکت نفت

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

زنان کارمند و تایپیست شرکت نفت در مسجدسلیمان

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

بولتن های خبری شرکت نفت در مسجدسلیمان

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

بختیاری ها اولین کارگران صنعتی نفت ایران در دامنه های مسجدسلیمان

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

اولین کارخانه گوگرد سازی خاورمیانه ـ بی بی یان ـ مسجدسلیمان

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

اولین باشگاه ها و سینماهای ایران ـ خوزستان ـ مسجدسلیمان

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

منطفه تمبی و دریاچه تمبی در مسجدسلیمان که اولین کارخانه
برق ایران را در دل خود دارد.

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

کارگران چاه های نفت در مسجدسلیمان

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

انگلیسی ها به هنگام صرف غذا با بختیاری ها

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

اولین استودیوم های ورزشی در ایران ـ مسجدسلیمان

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان

عكس ها ی قدیمی مربوط به مسجدسلیمان


تبلیغات