تبلیغات

تبلیغات

سیر طبیعی بیماری

مجموعه : پزشکی و سلامت

سیر یک بیماری از شروع تا پایان است. بسیاری از بیماری ها مراحل مشخصی دارند که در کنار یکدیگر به عنوان آ«سیر طبیعی بیماریآ» شناخته می شوند. این مراحل عبارتند از:
1-مرحله شروع آسیب.

2-مرحله قبل از علایم (از شروع تا ظهور نخستین علایم و یا نشانه ها).

3-تظاهر بالینی بیماری که می تواند منجر به مرگ شود، می تواند عود و تکرار داشته باشد ویا می تواند خودبه خود تخفیف یافته به بهبودی بینجامد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات