تبلیغات

تبلیغات

سیستم گردش خون

مجموعه : پزشکی و سلامت

منظور از فشارخون كه پزشكان بیان می كنند، مقدار فشاری است كه در رگ های بزرگ خون توسط تلمبه ای به نام قلب ایجاد شده است. به طور كلی، هر چه فشارخون شما پایین تر باشد، شما در طولانی مدت سالم تر خواهید بود (مگر در موارد بسیار نادری كه فشارخون خیلی پایین یكی از قسمتهای بیماریشان است).
اكسیژنی كه در هوای موجود در ریه ها قرار دارد توسط خون برداشته میشود. اكنون خونی كه دارای اكسیژن است وارد قلب میشود و قلب هم مانند یك تلمبه، این خون را به همه قسمتهای بدن از طریق رگهایی به نام شریان می فرستد. رگهایی بزرگ به شاخه های كوچك تقسیم میشوند. این شاخه های كوچك هم به شاخه های كوچكتر و باز هم كوچكتر انشعاب پیدا می كنند و در نهایت شبكه ای از رگهای كوچك به نام مویرگ ها را پدید می آورند. این شبكه مویرگ ها از كنار تمام سلولهای بدن عبور كرده و به سلولها اكسیژن می رسانند تا سلول ها هم از این طریق بتوانند انرژی مورد نیاز خود را تأمین نمایند. وقتی خون، اكسیژن خود را به سلولها می دهد و بدون اكسیژن میشود از طریق رگهایی به نام ورید به قلب برمی گردد. قلب دوباره این خون بدون اكسیژن را به ریه ها می رساند تا از آنجا اكسیژن به دست آورد.
در طی هر ضربان قلب، عضلات قلب منقبض شده تا خون را به همه جای بدن برسانند. فشاری كه در حین انقباض قلب تولید میشود دارای حداكثر فشار است كه به آن فشار سیستولیك (یا ماگزیموم) می گویند. سپس عضلات قلب شل و منبسط شده و فشار به حداقل می رسد كه به آن فشار دیاستولیك (یا مینیموم) گفته میشود.
در هنگام اندازه گیری فشارخون شما، هم فشار سیستولیك (ماگزیمم) و هم فشار دیاستولیك (مینیموم) اندازه گرفته میشود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات