تبلیغات

تبلیغات

توصیف مؤمن از زبان پیامبراسلام (ص)

مجموعه : دینی
توصیف مؤمن از زبان پیامبراسلام (ص)

 
پیامبر اكرم( صلى الله علیه وآله( به امیرمؤمنان على(علیه السلام) فرمود: مؤمن كامل داراى 103 صفت است و این صفات در پنج شاخه خلاصه مى شود، صفات عملى گذرا و صفات عملى مستمر، نیّت، صفات ظاهرى و باطنى سپس امیرمؤمنان فرمود: اى رسول خدا این 103 خصلت چیست؟ حضرت فرمودند: اى على از صفات مؤمن این است كه همیشه فكر مى كند و ذكر خدا را در آشكار مى گوید، علم او كثیر و حوصله و تحمّلش زیاد است و در منازعات هم زیبا برخورد مى كند.
كریم المراجعة، اوسع الناس صدراً، أذلّهم نفساً، صحكه تبسماً، و اجتماعه تعلماً.
مراجعاتش كریمانه است، سعه صدرش از همه بیشتر، تواضعش زیاد است، با صداى بلند نمى خندد و حضورش در اجتماعات همراه با تعلیم و تعلّم است.
انسان مؤمن كسى است كه غافلان را تذكّر مى دهد و جاهلان را تعلیم مى كند كسى كه او را اذیت كند آزار نمى دهد و درباره چیزى كه به او مربوط نیست دخالت نمى كند، اگر كسى كه به او آزار رسانده دچار مصیبت شود او را شماتت نمى كند و غیبت نمى كند.
بریئاً من المحرّمات، واقفاً عند الشبهات، كثیر العطاء، قلیل الأذى، عوناً للغریب، و اباً للیتیم.
مؤمن كسى است كه از محرّمات بى زار است و از شبهات توقّف كرده و مرتكب آنها نمى شود، عطایش كثیر و اذیّتش قلیل است، به افراد غریب كمك مى كند و براى ایتام پدر است.
احلى من الشهد و اصلد من الصلد، لا یكشف سراً ولا یهتك سترا.
مؤمن كامل، شیرین تر از عسل و سخت تر از تخته سنگ است، اسرارى كه مردم به او مى گویند بازگو نمى كند و اگر خودش هم به سرّ مردم پى برد بازگو نمى كند.
لطیف الحركات، حلو المشاهدة، كثیر العبادة، حسن الوقار، لیّن الجانب.
حركات مؤمن توأم با لطف و دیدارش شیرین، عبادتش زیاد است و حركات سبك از او سر نمى زند و نرمش و محبّت دارد.
حلیماً اذا جهل علیه، صبوراً على من اساء الیه، یُبجّل الكبیر و یرحّم الصغیر.
مؤمنان كامل الایمان در مقابل جهل جاهلان بردبار و در مقابل بدى صبورند و به بزرگان احترام مى كنند و كوچك ها را مورد نوازش قرار مى دهند.
امیناً على الامانات، بعیداً من الخیانات، إلفه التُّقّى و حِلْفُهُ الحیا، كثیر الحَذَر، قلیل الزلل.
مؤمن كامل شخصى امانت دار است و از خیانت دورى مى كند، دوست او تقوى و هم پیمانش حیا است، در مقابل خطرات مواظب است و گمراهى او كم است.
وقوراً، صبوراً، رضیاً، شكوراً
مؤمن كامل شخصى با استقامت و در برابر ناملایمات صبور است، به قضاء الهى راضى و در مقابل نعمت ها شكرگزار است
قلیل الكلام، صدوق اللسان.
مؤمن كم سخن مى گوید و راستگو است
إن سلك مع اهل الدنیا كان اكیسهم و إن سلك مع اهل الآخرة كان أورعهم لا یرضى فى كسبه بشبهة ولا یعمل فى دینه برخصة یعطف على اخیه بزلّته و یرعى ما مضى من قدیم صحبته.
مؤمن كامل كسى است كه اگر در كنار اهل دنیا قرار گیرد از همه باهوش تر است و در صف اهل آخرت باتقواترین است در كسب و كارش سراغ شبهات و در دینش سراغ رخصت ها نمى رود اگر برادرش لغزشى كرد مى گذرد و سوابق حسنه دوستش را فراموش نمى كند.
 

تبلیغات