تبلیغات

تبلیغات

اعجاز کامل قران در رابطه با خورشید

مجموعه : دینی
اعجاز کامل قران در رابطه با خورشید

و الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم(سوره یس ایه38)

و آفتاب به سوی قرارگاه خویش روان است این فرمان خدای پیروزمند و داناست.
قران در ایات متعددی به حر کت های خورشید اشاره کرده برای مثال سوره انبیا ایه33،رعد ایه2،فاطر ایه13 و….که برخی صاحب نظران این ایات را معجزه و اعجاز علمی قران دانستند.چرا که به حرکتهای مختلف خورشید اشاره دارد که بر خلاف تصورات رایج در محافل علمی عصر نزول بوده است.انان بر این باورند که این دسته از ایات بدین حرکت ها اشاره دارند:

یک حرکت انتقالی مستقیم خورشید درون کهکشان راه شیری،یعنی حرکت طولی خورشید به سمت معین یا ستاره دوردست.البته در این تفسیر«لام»لمستقر "به معنی«الی»به سوی است ومستقر نیز اسم مکان می باشد!مفسران ودانشمندان متعددی این حرکت خورشید را زا قران دریافته (کتاب دانش عصر فضا ص25)وبرخی دیگر نیز ان را اعجاز دانستند چرا که اختر شناسان جدید همچون کوپرنیک ،کلپ وگالیله بران بودند که خورشید ثابت استوحتی در ادعانامه ای که علیه گالیله در دادگاه قرائت شد،او متهم کردند که به سکون خورشید اعتقاد دارد زیرا در کتا ب مقدس چنین نوشته:خورشید مثل پهلوان از دویدن در میدان شادی میکند.ولی گالیله حاضر نشد حرکت خورشید را بپذیرد.اما در سال های بعد کشف شد که خورشید نیز دارای حرکتهای واقعی متعدد است. دانشمندان گفته های قران را یک شگفتی و نوعی اعجاز میدانند چون در ان زمان هیچ کس به حرکت های خورشید اشاره نکرده بود چه رسد به اعراب جاهلی که در میان انها یک دانشمند نبود در ان زمان. یکی دیگر از اشاره های قران  ادامه حیات خورشید تا زمان معین،یعنی عمر خورشید در اثر انفجارات هسته ای و سوخت مواد درونی ان چند ملیارد سال دیگر به پایان میرسد.
از این رو برخی مفسرلن سوره رعد ایه 2 را یک اعجاز می دانند:
الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوی علی العرش و سخر الشمس و القمر كل یجری لاجل مسمی یدبر الامر یفصل الآیات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

 الله ، همان خداوندی است كه آسمانها را بی هیچ ستونی كه آن را ببینید، برافراشت سپس به عرش پرداخت و آفتاب و ماه را كه هر یك تا زمانی معین در سیرند رام كرد كارها را می گرداند و آیات را بیان می كند ، باشد كه به دیدار پروردگارتان یقین كنید.
حرکات درونی خورشید، بدین معنا که در خورشید دائما انفجارات هسته ای صورت میگیرد تا انرژی،نور و گرما تولید کند و همین انفجارات باعث زیرو رو شدن مواد مذاب داخل خورشید می شود که گاه تا کیلومترها پرتاب میشود.
برخی محققان از تعبیر تجری به معنای جریان داشتن و تفاوت ان با تحرک چنین استفاده کرده اند که خورشید نه نتها حرکت می کند،بلکه جریان دارد،یعنی زیر ورو می شود واین نکته ای لیف و علمی است که قران بدان اشاره کرده است و در عصر جدید کشف شده است. واین خود یک اعجاز علمی قران کریم است تا پندی برای همگان باشد.

ک/تفسیر موضوعی/منبع نوشته :ال طاها
 

تبلیغات