تبلیغات

تبلیغات

تغذیه در منابع اسلامی …

مجموعه : تغذیه مناسب
هرم غذایی5گروه اصلی دارد.که هرکدام ازآنها قسمتی ازنیازهای بدن راتامین می کند .درقرآن کریم به این 5گروه توجه شده است واحادیث بسیاری درباره هریک از این گروهها روایت است.

1-   گروه نان وغلات

  •     تن ،بر نان استوار شده است.(امام صادق (ع))
  •    اگر خداوند در چیزی بیشتر ازجو شفا دهندگی می دید آن راخوراک پیامبران قرار نمی داد.        (امام صادق (ع))

2-سبزیجات

  •     وزمین راشکافتیم ،ودرآن دانه ها رویاندیم،وانگور وسبزی های خوردنی ،وزیتون وخرما،وباغ های درخت ،ومیوه وعلف ، تاشما وچهار پایانتان بهره برید.   (سوره ی عبس،آیات 26تا32)
  •    هرچیزی را زینتی است وزینت سفره سبزی است.(امام صادق(ع))

3-میوه ها

  •    واوست که باغهایی آفرید نیازمند به داربست وبی نیاز از داربست،ودرخت خرما وکشتزار،باطعم های گوناگون، وزیتون وانار،همانند، در عین حال ناهمانند، چون ثمره آورندازآن هابخورید ودر روز درو حق آن رانیز بپردازید واسراف نکنید که خدا اسرافکاران را دوست ندارد.(سوره ی انعام، آیه ی 141)

4- شیر ولبنیات

  •    شیر بخور، چرا که گوشت را می رویاند واستخوان رامحکم می کند (امام صادق(ع))
  •    چنانچه مسلمانی ضعف بدنی پیدا کرد لبنیات را به همراه گوشت (یاکباب) بخورد زیرا خداوند درآنها موجبات توانمندی ونیرومندی قرارداده است.(امام علی(ع))

5- گوشت

  •   اوست که دریا را رام کرد تاازآن گوشت تازه بخورید وزیورهایی برون آرید وخویشتن را بدان بیارایید. وکشتی ها رابینی که دریا را می شکافند وپیش می روند تا از فضل خدا روزی بطلبند، باشد که سپاس گویید.(سوره ی نحل ،آیه ی 14)
  •    بر شما باد به خوردن ماهی که اگر بی نان بخورید کافی است واگر با نان بخورید گواراست.(امام موسی کاظم(ع))
  •  
  •  

تبلیغات