تبلیغات

تبلیغات

کالبدشناسی انسان

مجموعه : پزشکی و سلامت

کالبدشناسی انسان یکی از شاخه های کالبدشناسی است. این رشته به بررسی اندام ها و دستگاه های اندام های بدن انسان می پردازد. تن انسان مانند تن همه جانوران از چندین دستگاه درست شده است که این دستگاه ها از اندام ها و ایشان از بافت ها و این بافت ها از یاخته ها درست شده اند. کالبدشناسی کاری به بررسی بافت ها یا یاخته ها ندارد و تنها به شناخت اندام ها و کارکرد آنها می پردازد. شناخت بافت ها مربوط به بافت شناسی و بررسی یاخته ها مربوط به یاخته شناسی می شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات