تبلیغات

تبلیغات

معماهای قرآنی (2)

معماهای قرآنی (2)
– مشخصات و اطلاعات آماری:

 

– ترین ها

١.بهترین نوشیدنی كه در قرآن به آن اشاره شده است « شیر » می باشد.

٢.مهم ترین آیه « آیة الكرسی » است.

٣.« آیه ٢٨٢ سوره بقره » بزرگترین آیه قرآن است.

۴.كوچكترین كلمه قرآن « باء » در بسم الله می باشد.

۵.بهترین خوردنی آه در قرآن ذكر شده است « عسل » است.

۶.ترس آور ترین آیه قرآن « فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرا یَرَهُ » می باشد.

٧.منفورترین كار حلال نزد خداوند « طلاق » است.

٨.امیدبخش ترین آیه قرآن « قُلْ یا عِبادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ »است.

٩.بزرگترین عدد در سوره « صافات، آیه ١۴٧ » آمده است كه « صدهزار » می باشد.

١٠.بیشترین حرفی كه در قرآن كریم به كار رفته است حرف « الف » می باشد.

١١.كمترین حرف نیز حرف « ظاء » می باشد.

١٢.بهترین شب در قرآن « شب قدر » است.

١٣.بهترین ماه در قرآن « ماه رمضان » است.

١۴.بزرگترین حیوان« فیل »است.

١۵.آوچكترین حیوان« پشه »است.

١۶.بزرگترین آلمة قرآن« ١١ حرف »دارد فاسقیناكموه.

١٧.كوچكترین كلمه قرآن « ١ حرفی » است باء.

١٨.بزرگترین سوره قرآن دارای «٢۵۵٠٠» حرف است.

١٩.كوچكترین سوره قرآن دارای «۴٢» حرف است.

٢٠.بیشترین سوره های مكی در« جزء ٣٠ » قرآن قرار دارد و تنها « ٣ سوره مدنی » در این جزء وجود دارد.

 

 


 


– سوره ها

 

١. سوره « حمد » به مادر قرآن معروف است.

٢.پنج سوره با « الحمد الله » شروع می شود:« ١. حمد، ٢. انعام، ٣. كهف، ۴. سبأ، ۵. فاطر »

٣. سوره « تكویر » تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است.

۴. نام سوره های « ق، ص، ن » یك حرفی است.

۵.سوره « فجر » به سوره امام حسین علیه السلام معروف است.

۶.سوره « صف » تعداد آیاتش برابر با تعداد چهارده معصوم علیه السلام است.

٧.سوره « نور » همنام شهرستان نور در استان مازندران است.

٨.سوره های « اسراء، حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلی » به مسبّحات مشهور هستند.

٩.« ٨۶ سوره مكی » و« ٢٨ سوره مدنی » است.

١٠.سوره « یس » به قلب قرآن معروف است.

١١.در سوره « كوثر » به غیر از بسم الله الرحمن الرحیم حرف میم نمی باشد.

١٢.سوره « اخلاص » به نسب نامه خداوند معروف است.

١٣.سوره ای كه غیر از بسم الله الرحمن الرحیم تنها یك كسره در آن به كاربرده شده است سوره « توحید » است.

١۴.چهارده سوره است كه اول اسمشان حرف الف می باشد: «آل عمران، ٢. احزاب، ٣. اخلاص، ۴ .اعراف، ۵. اعلی، ۶. انفال، ٧. انبیاء، ٨. انعام، ٩. انشقاق، ١٠ . احقاف، ١١ . اسرائیل، ١٢ . ابراهیم، ١٣.انشراح، ١۴ . انفطار».

١۵.سوره هایی كه حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلّم فرمودند آن سوره ها مرا پیر كردند سوره های « هود، واقعه، مرسلات و نبأ » می باشد.

١۶.سوره های« نجم ،علق؛سجده،وفصلت » سجده واجب دارند.

١٧.سوره « حمد » به زبان بندگان نازل شده است.

١٨.قرآن آریم در سوره « حمد » خلاصه شده است.

١٩.سوره های « انعام، فاتحة الكتاب، آهف، سبأ و فاطر » به حامدات مشهور هستند.

٢٠.سوره « توحید » معادل یك سوم قرآن است.

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات