تبلیغات

تبلیغات

2 سال حبس مجازات ازدواج با دختر كم سن و سال

مجموعه : جامعه و سیاست
فارس: ازدواج با كسی كه به سن قانونی نرسیده مجازات دارد یعنی ازدواج در كمتر از سن قانونی، ممنوع است و در این شرایط فرد به ‌شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محكوم خواهد شد.

در جامعه دختران باید مراحل سنی خود را به ترتیب طی كرده و با وجود رسیدن به سن قانونی و درك زندگی مشترك، وارد زندگی شده و تشكیل خانواده دهند.

برخی از والدین با عدم اطلاع از زمان ازدواج، دختران خود را به زندگی كه هیچ آشنایی با آن ندارند، وارد می‌كنند، در حقیقت هنوز این دختران به سن قانونی نرسیده و آرزوهای بزرگ و كوچك مثل تحصیلات را در زندگی خود تجربه نكردند كه وارد زندگی و مشكلات آن می‌شوند.

بنابر این گزارش منشأ بروز بسیاری از مسائل و مشكلات اجتماعی مختلف كه امروزه گریبان گیر زندگی‌های مشترك است، ریشه در دوران كودكی و كم سن بودن طرفین ازدواج به خصوص دختران دارد.

ازدواج در سنین پایین یكی از مسائلی است كه متأسفانه گریبان گیر تعدادی از دختران و پسران جامعه شده است و این امر باعث درك نكردن یكدیگر در زندگی می‌شود.

در واقع قانون مدنی نیز در این خصوص قوانین و ماده‌ای را در نظر گرفته است تا حق و حقوی برای این فرزندان كه هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند وجود داشته باشد.

بنابراین بر اساس ماده 3 قانون راجع به ازدواج، هر كس برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی با كسی كه هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت كند به‌شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محكوم خواهد شد.

همچنین در صورتی كه دختر به سن سیزده سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس‌ تأدیبی محكوم می‌شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی بیست هزار ریال محكوم شود.

چنانچه ‌در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یكی از اعضاء یا مرض دائم زن شود مجازات زوج از پنج الی ده سال حبس با اعمال شاقه‌است و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است؛ عاقد، خواستگار و سایر اشخاصی كه شركت در جرم داشته‌اند نیز به‌ همان مجازات یا به مجازاتی كه برای معاون جرم مقرر است محكوم می‌شوند.

‌محاكمه این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند به محاكم مخصوصی كه اصول تشكیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می‌شود رجوع‌ كند و در صورت عدم تشكیل محكمه مخصوص رسیدگی در محاكم عمومی به عمل خواهد آمد.

حبس تأدیبی، حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود؛ مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است، مدت تبعید از سه سال كمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود؛ مدت حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال است.

 
 

تبلیغات