تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

در جاده زندگی مشترك، هر یک از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟

در جاده زندگی مشترك، هر یک از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟

الف. فرمان زندگی را از همان اول، خودت به دست بگیر
ب. اگر پرسپولیسی هستی آن گاه همسرت نباید استقلالی باشد


در جاده زندگی مشترك، هر یک از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟

 

الف. انتخاب همسر از بین آدمهای برجسته
ب. شکم برجسته ممنوع!


در جاده زندگی مشترك، هر یک از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟

الف. همیشه راه راست را برو
ب. به طرف منزل مادرزن

در جاده زندگی مشترك، هر یک از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟
ازدواج:
الف. آغاز آزاد روابط
ب. ‌پایان روابط آزاد


در جاده زندگی مشترك، هر یک از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟

الف. لطفا موالیدتان را كنترل كنید!
ب. یکی کمه، دو تا غمه، سه تا که شد خاطرجَمعه!

در جاده زندگی مشترك، هر یک از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟
الف. به سراغ شوهر که می روی تازیانه را فراموش نکن!
ب. کتک زدن ممنوع


در جاده زندگی مشترك، هر یک از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟

الف. همسرت را نپیچان
ب. دم درآوردن ممنوع!


در جاده زندگی مشترك، هر یک از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟

الف. ماه عسل به دریا نروید، غرق می شوید، حسرت به دل می مانید!
ب. زیرآبی رفتن ممنوع

در جاده زندگی مشترك، هر یک از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟
الف. وفاداری در حد سگ
ب. اخلاق سگی ممنوع

در جاده زندگی مشترك، هر یک از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟
الف. به پای هم پیر شوید
ب. پیرتان در می آید!

در جاده زندگی مشترك، هر یک از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟
الف. ladies next
ب. محل وقوع عشق های خیابانی

در جاده زندگی مشترك، هر یک از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟
الف. بعد دوسال راه میندازیم یه مخزن گنده جوجه کشی!
ب. دو فرزند کافی است!


در جاده زندگی مشترك، هر یک از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟

الف. همدیگر را دور نزنید!
ب. دور همدیگر بگردید!


در جاده زندگی مشترك، هر یک از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟

الف. هنگام دعوا از چکش استفاده نکنید
ب. زندگی شما به بن بست رسیده است

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

a