تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

هفت قانون یادگیری زبان!

مجموعه : گوناگون
هفت قانون یادگیری زبان!

اگر میخواهید انگلیسی (و هر زبان دیگری را) به شکل حرفه ای و صحیح فرابگیرید، این هفت قانون یادگیری زبان را به خاطر داشته باشید و بر اساس آن عمل کنید:

 
1- قانون اول: همیشه جملات و پاراگرافهای کوتاه را مطالعه و مرور کنید؛ حفظ لغت به تنهایی كافی نیست. بلکه بایستی شما بتوانید جایگاه لغت در جمله را به شكل صحیح تشخیص دهید و كاربرد آن یاد بگیرید. به این منظور بایستی همیشه جملات و پاراگرافهای كوتاه را مطالعه كنید. تهیه فهرستی از واژگان و لغات و مرور روزانه آنها در یادگیری زبان هیچ نقشی ندارد و اشتباه بزرگی است كه صرفا بخواهید لغات و كلمات را از حفظ كنید. بلكه باید این لغات و كلمات را در جملات و پاراگرافها مدام ببینید و بخوانید. هر گاه لغت جدیدی را مشاهده كردید، سعی كنید آن را در قالب جمله قرار دهید و جملاتی را كه آن لغت در آن قرار دارند را كشف كنید ) یك روش مفید: برای این منظور می توانید آن لغت را گوگل جستجو نمایید و متنهایی را كه به كار رفته را چند بار مطالعه كنید)

2- قانون دوم:
هرگز قواعد گرامری را مطالعه نکنید؛

3- قانون سوم:
خوب بشنوید؛

4- قانون چهارم:
عمیقا یاد بگیرید؛

5- قانون پنجم:
بهره گیری و دقت به نکات گرامری و دستوری و شنیداری در داستانهای کوتاه؛

6- قانون ششم:
از منابع صحیح برای یادگیری استفاده کنید؛

7- قانون هفتم: از روش "بشنو و جواب بده" استفاده کنید.

 

a