تبلیغات

تبلیغات

در راستای کار پلید عده ای شیطان صفت (هتک حرمت قرآن کریم)

مجموعه : گالری عکس روز
در راستای کار پلید عده ای شیطان صفت (هتک حرمت قرآن کریم)
کاریکاتور، تری جونز احمق جهنمی

در راستای کار پلید عده ای شیطان صفت (هتک حرمت قرآن کریم)
کاریکاتور؛ عدو شود سبب خیر…

 
در راستای کار پلید عده ای شیطان صفت (هتک حرمت قرآن کریم)
 
کاریکاتور؛ قرآن سوزی

در راستای کار پلید عده ای شیطان صفت (هتک حرمت قرآن کریم)
کاریکاتور؛ اسلام ستیزی

 
در راستای کار پلید عده ای شیطان صفت (هتک حرمت قرآن کریم)
 
کاریکاتور؛ حماقت عظما

در راستای کار پلید عده ای شیطان صفت (هتک حرمت قرآن کریم)

 کاریکاتور؛ دستان پلید
در راستای کار پلید عده ای شیطان صفت (هتک حرمت قرآن کریم)
 
کاریکاتور؛ محور شرارتدر راستای کار پلید عده ای شیطان صفت (هتک حرمت قرآن کریم)
 
 
———–

 

تبلیغات