تبلیغات

تبلیغات

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟
روایتـی از دنیـای 1 بـام و 2 هــوا … !

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همین جاست بیایید بیایید

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه هوایید

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

گر صورت بی​صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برآیید

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

آن خانه لطیفست نشان​هاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدیت، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

با این همه آن رنج شما گنج شما باد، افسوس که بر گنج شما پرده شمایید

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگیرید و بخورید و بیاشامید ولى زیاده‏ روى مکنید که او اسرافکاران را دوست نمی دارد (اعراف آیه 31)

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

.
.
.
.
.
.
.


و قسمت دوم این داستان

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

آیا خداوند با این افراد چکار خواهد کرد ؟

تبلیغات