تبلیغات

تبلیغات

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)

The Archibald Fountain – Sydney, Australia

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Bayliss Park Fountain – Council Bluffs, Iowa, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Bellagio Fountain – Las Vegas, Nevada, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Big Wild Goose Pagoda Fountains – Xian City, China

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

The Buckingham Memorial Fountain – Chicago, Illinois, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Crown Fountain – Chicago, Illinois, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Dillingham Fountain – Ithaca, New York, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Dolphin Fountain – Costa Del Sol, Spain

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Electric Fountain – Denver, Colorado, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Fall of Atlantis Fountain Show -Las Vegas, Nevada, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Five Rivers Fountain of Lights – Dayton, Ohio, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Fontaines de la Concorde – Paris, France

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

The Fontana dei Quattro Fiumi – Rome, Italy

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Fort Worth Water Gardens – Forth Worth, Texas, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

The Fountain of Wealth – Singapore

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Frisco Square Fountain – Frisco Square, Texas, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Heartland of America Park – Omaha, Nebraska, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Horace E. Dodge and Son Memorial Fountain – Detroit, Michigan, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Jet d’Eau – Geneva, Switzerland

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Julie Penrose Fountain – Colorado Springs, Colarado, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

King Fahd’s Fountain – Jeddah, Saudi Arabia

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

The Magic Fountain of Montjuic – Barcelona, Spain

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Mall of Dubai Fountain – Dubai

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Mulholland Memorial Fountain – Los Angeles, California, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

‘Oklahoma Bombing’ Fountain – Oklahoma City, Oklahoma, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Oval Fountain – Tivoli, Italy

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

People’s Friendship Fountain – Moscow, Russia

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Pineapple Fountain – Charleston, South Carolina, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Pyramid Fountain – Lima, Peru

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Ross Fountain – Princes Street Gardens, Edinburgh

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Ponte Dom Luís – Porto to Vila Nova de Gaia, Portugal

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Tanner Fountain – Cambridge, Massachusetts, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

The Grand Cascade – Saint Petersburg, Russia

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

The Meeting of the Waters – St. Louis, Missouri, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

The Mirage – Las Vegas, Nevada, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

The Unisphere – Queens, New York, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Trevi Fountain – Rome, Italy

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Untermeyer Fountain – New York, New York, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Vaillancourt Fountain – San Francisco, California, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Volcano Fountain – Dhubai

زیباترین آب نماهای جهان (2)

زیباترین آب نماهای جهان (2)
 

Woodward Fountain – Detroit, Michigan, USA

زیباترین آب نماهای جهان (2)

 

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

بهترین عکس های جالب و دیدنی

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات