تبلیغات

تبلیغات

بعضی آدم ها اینطوری هستن شما چطور ؟؟

مجموعه : فرهنگ و هنر
بعضی آدم ها اینطوری هستن شما چطور ؟؟

تو هم جزو اینا هستی؟؟

بعضی ها !


 

بعضیها شعرشان سپید است، دلشان سیاه،

بعضیها شعرشان كهنه است، فكرشان نو،

بعضیها شعرشان نو است، فكرشان كهنه،

بعضیها یك عمر زندگی میكنند برای رسیدن به زندگی،

بعضیها زمینها را از خدا مجانی میگیرند و به بندگان خدا گران میفروشند.

بعضیها حمال كتابند،

بعضیها بقال كتابند،

بعضیها انبارداركتابند،

بعضیها كلكسیونر كتابند

بعضیها قیمتشان به لباسشان است، بعضی به كیفشان و بعضی به كارشان،

بعضیها اصلا‏ قیمتی ندارند،

بعضیها به درد آلبوم میخورند،

بعضیها را باید قاب گرفت،

بعضیها را باید بایگانی كرد،

بعضیها را باید به آب انداخت،

بعضیها هزار لایه دارند

بعضیها ارزششان به حساب بانكیشان است،

بعضیها همرنگ جماعت میشوند ولی همفكر جماعت نه،

بعضیها را همیشه در بانكها میبینی یا در بنگاهها.

بعضیها در حسرت پول همیشه مریضند،

بعضیها برای حفظ پول همیشه بیخوابند،

بعضیها برای دیدن پول همیشه میخوابند،

بعضیها برای پول همه كاره میشوند.

بعضیها نان نامشان را میخورند،

بعضیها نان جوانیشان را میخورند،

بعضیها نان موی سفیدشان را میخورند،

بعضیها نان پدرانشان را میخورند،

بعضیها نان خشك و خالی میخورند،

بعضیها اصلا نان نمیخورند،

بعضیها با گلها صحبت میكنند،

بعضیها با ستارهها رابطه دارند.

بعضی ها صدای آب را ترجمه میكنند.

بعضی ها صدای ملائك را میشنوند.

بعضی ها صدای دل خود را هم نمیشنوند.

بعضی ها حتی زحمت فكركردن را به خود نمیدهند.

بعضی ها در تلاشند كه بیتفاوت باشند.

بعضی ها فكر میكنند چون صدایشان از بقیه بلندتر است، حق با آنهاست.

بعضی ها فكر میكنند وقتی بلندتر حرف بزنند، حق با آنهاست.

بعضی ها برای سیگار كشیدنشان همه جا را ملك خصوصی خود میدانند.

بعضی ها فكر میكنند پول مغز میآورد و بی پولی بی مغزی.

بعضی ها برای رسیدن به زندگی راحت، عمری زجر میكشند.

بعضی ها ابتذال را با روشنفكری اشتباه میگیرند.

بعضی از شاعران برای ماندگار شدن چه زجرها كه نمیكشند.

بعضی ها یك درجه تند زندگی میكنند، بعضیها یك درجه كند.

هیچكس بیدرجه نیست.

بعضی ها حتی در تابستان هم سرما میخورند.

بعضی ها در تمام زندگیشان نقش بازی میكنند.

بعضی از آدمها فاصله پیوندشان مانند پل است، بعضی مانند طناب و بعضی مانند نخ.

بعضی ها دنیایشان به اندازه یك محله است، بعضی به اندازه یك شهر،

بعضی به اندازه كرة زمین و بعضی به وسعت كل هستی.

بعضی ها به پز میگویند پرستیژ

بعضی ها خیلی جورهای مختلف هستند.

شما چطور؟ آیا شما هم از این بعضی ها هستید ؟؟؟

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات