تبلیغات

تبلیغات

عکسها و سخنان دکتر علی شریعتی که کمتر دیده و خوانده شده

مجموعه : سخنان بزرگان
عکسها و سخنان دکتر علی شریعتی که کمتر دیده و خوانده شده

******************** **

“هر کس بد ما به خلق گوید ما چهره دل نمی خراشیم ما خوبی او به خلق گوییم تا هردو دروغ گفته باشیم (دکتر علی شریعتی)”
****************************** *****

عکسها و سخنان دکتر علی شریعتی که کمتر دیده و خوانده شده

“خدایا هر که را عقل دادی ، چه ندادی؟ و هر که را عقل ندادی ، چه دادی؟؟؟
دکتر شریعتی”

“زمانی مصاحبه گری از معلم صداقت و صمیمیت دکتر علی شریعتی پرسید :
به نظر شما چه لباسی را به زن امروز بپوشانیم ؟
دکتر علی شریعتی در جواب گفتند : نمیخواهد لباسی بدوزید و بر تن زن امروز نمائید . فکر زن را اصلاح کنید او خود تصمیم میگیرد که چه لباسی برازنده اوست”

****************************** *************

عکسها و سخنان دکتر علی شریعتی که کمتر دیده و خوانده شده

“دکتر علی شریعتی:انسان به اندازه ای که به مرحله انسان بودن نزدیک می شود ،احساس تنهایی بیشتری می کند”
****************************** ********

عکسها و سخنان دکتر علی شریعتی که کمتر دیده و خوانده شده

“انسان عبارت است از یک تردید. یک نوسان دائمی. هر کسی یک سراسیمگی بلاتکلیف است. (دکتر شریعتی)”

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات