تبلیغات

تبلیغات

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری  تبلیغاتی با موضوع کودکانه
Achim Lippoth در آلمان و در سال 1968 به دنیا آمد و در حال حاضر در شهر کلن زندگی می کند. او در 1985-1986، در کالج منچستر در بریتانیا تحصیل کرد. در 1992-1986، او به هنر در دانشگاه کلن علاقه مند شد و تحصیلات خود را ادامه داد. در سال 1992، دیگر او یک عکاس آزاد مستقر در آلمان بود. در سال 1995، به تاسیس مجله و ژورنال لباس کودک پرداخت. او عمدتا به توصیف چهره های معصوم و بی گناه کودکان در سوژه های عکاسی و مدل هایش تکیه می کرد.
 
تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تصاویری تبلیغاتی با موضوع کودکانه

تبلیغات