تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکسهایی از روش جالب شکار مار پیتون توسط بومیان آفریقایی

عکسهایی از روش جالب شکار مار پیتون توسط بومیان آفریقایی
عکسهایی از روش جالب شکار مار پیتون توسط بومیان آفریقایی
حال، مراحل شكار، توسط شكارچیان‌ آفریقایی‌ را باهم می‌بینیم.

عکسهایی از روش جالب شکار مار پیتون توسط بومیان آفریقایی

قبل از هر چیز، بازوی فرد را در پوششی از پوست گوزن می‌پیچند.
عکسهایی از روش جالب شکار مار پیتون توسط بومیان آفریقایی

بعد شکارچی سینه خیز در سوراخ مار پیتون می خزد. در سكوت و آرامش..
عکسهایی از روش جالب شکار مار پیتون توسط بومیان آفریقایی

با استفاده از نورپردازی مدرن، منظور آتش زدن چند علف خشك و كوچك است؛ به مار پیتونی كه روی تخم‌هایش خوابیده نزدیك‌می‌شود.
عکسهایی از روش جالب شکار مار پیتون توسط بومیان آفریقایی

گرما و نور آتش كمی او را گیج كرده است.
عکسهایی از روش جالب شکار مار پیتون توسط بومیان آفریقایی

باید آماده حمله ناگهانی پیتون‌باشد… بله خودشه… اینها هم تخم‌های پیتون است.
عکسهایی از روش جالب شکار مار پیتون توسط بومیان آفریقایی

او اجازه می‌دهد بازوی محافظت شده‌اش را تا آنجا كه می‌خواهد ببلعد و با دست دیگر گلوی او را فشار می‌دهد. او مانند ماهی در تور افتاده و دمش را به هر طرف تكان می‌دهد.
عکسهایی از روش جالب شکار مار پیتون توسط بومیان آفریقایی

دوستانش، قبل از این كه مار بازوی شکارچی را ببلعد او را بیرون می‌كشند.
عکسهایی از روش جالب شکار مار پیتون توسط بومیان آفریقایی

تبلیغات