تبلیغات

تبلیغات

جملات زیبا و اس ام اس فلسفی

مهربانی زبانی است که :

برای کور دیدنی ، برای کر شنیدنی ، و برای لال گفتنی است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نه طوطی باش که گفته دیگران را تکرار کنی و نه بلبل باش که گفته خود را هدر دهی . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند اگر همه بغیر از خودم کور بودند

من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم نه به مبل عالی . . .

بنیامین فرانکلین
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

جایگاه انسانیت قلب خاموش اوست ، نه ذهن وراجش . . .

جبران خلیل جبران
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

n بار سقوط کردی n+1٬ بار برخیز . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نه وام میدهم نه وام میستانم زیرا وام راهی است بسوی تباهی . . .

شکسپیر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی هستند

که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند ودوباره بیاموزند . . .

الوین تافلر
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گناه را به گردن دنیا و دیگران نگذاریم, کوتاهی از همت و کوشش ماست

محمد حجازی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آنهایی که غم کمتری دارند با خودنمایی بیشتری می گریند. . .

تاسمیت
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگرهمواره همچون گذشته بیندیشید همان چیزی رابدست می آورید که تابحال کسب کرده اید. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هیچگاه بایک نادان جروبحث نکن زیراآنان که شما

رانظاره می کنند نادانترازآن هستند که تشخیص درست دهند . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نه ازخودت تعریف کن ونه بدگویی ، زیرا اگرتعریف کنی نمی پسندند

واگر بدبگویی تورابیش ازآنچه اظهارمی کنی بدمی پندارند . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگرقرارباشد به طرف هرسگی که پارس میکند سنگ پرتاب کنی هرگزبه مقصد نمیرسی . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چهره یک زن ،نماینده شوهراووپیراهن یک مرد معرف زن اوست. . .

مثل یوگسلاوی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هیچگاه نمی توان بامشت گره کرده ، دستی را به گرمی فشارداد . . .

گاندی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

موفقیت بدست آوردن چیزی است که دوست داری

اما خوشبختی دوست داشتن چیزی است که به دست آورده ای . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

باطن وسیرت واقعی مردم رادرزمان بدبختیشان می توان شناخت. . .

دانیال نبی

 

تبلیغات