تبلیغات

تبلیغات

باور میکنید کشور همسایه ما 50 سال پیش پیشرفته تر بوده ؟ تصاویری از افغانستان

باور میکنید کشور همسایه ما 50 سال پیش پیشرفته تر بوده ؟ تصاویری از افغانستان

اینجا افغانستان است، 50 سال پیش!

استعمار پیر و قدرت های استعماری جهان ببینید چه به روزگار همسایه ما آوردن همسایه که روزی جزو این ملت بودن جزو ایران بزرگ بودن و هموطن ما به حساب می آمدن ….

مرگ بر حکومت های استعماری جهان

باور میکنید کشور همسایه ما 50 سال پیش پیشرفته تر بوده ؟ تصاویری از افغانستان
نیروگاه آبی تولید برق

باور میکنید کشور همسایه ما 50 سال پیش پیشرفته تر بوده ؟ تصاویری از افغانستان

باور میکنید کشور همسایه ما 50 سال پیش پیشرفته تر بوده ؟ تصاویری از افغانستان

باور میکنید کشور همسایه ما 50 سال پیش پیشرفته تر بوده ؟ تصاویری از افغانستان

باور میکنید کشور همسایه ما 50 سال پیش پیشرفته تر بوده ؟ تصاویری از افغانستان

باور میکنید کشور همسایه ما 50 سال پیش پیشرفته تر بوده ؟ تصاویری از افغانستان

باور میکنید کشور همسایه ما 50 سال پیش پیشرفته تر بوده ؟ تصاویری از افغانستان

تبلیغات