تبلیغات

تبلیغات

آزمون دالایی لاما ( خودشناسی )

اعتقادات تبتی ها به شناخت درون بسیار جالب است تا جایی كه اگر كسی زمان تولد خود را بدقت حتی به ساعت و ثانیه بداند تسلسل روح وی را در كالبدهای گذشته و آینده تشخیص خواهند داد. این یكی از آزمونهای دالای لاما (از كاهنان برجسته آنهاست) است؛ برای این آزمون زمان بگذارید. از آن لذت خواهید برد. دالای لاما توصیه میكند كه آن را بخوانید چرا كه برایتان مفید است.

  

توصیه های قبل از آغاز آزمون

– یك قلم و كاغذ آماده كنید
– پاسخها روشنگر خواهند بود
– صادق باشید و پاسخها را پیشتر از جواب دادن نبینید
– ذهن همانند چتر میماند وقتی خوب كار می كند كه كاملا باز شود
– تقلب نكنید
– بترتیب به سوالات جواب دهید
– فقط 4 سوال پرسیده خواهد شد و اگر قبل از پاسخ جوابها را ببینید آزمون بخوبی شما را هدایت نخواهد كرد
– به آرامی پیش بروید و حوصله بخرج دهید
– در انتها به پاسخهای داده شده نیاز خواهید داشت. این یك پرسشنامه صادقانه است كه به شما چیزهایی درباره واقعیت درونتان خواهد گفت.
– به هر سوال فقط یك پاسخ بدهید
– اولین چیزی كه به ذهنتان خطور میكند بهترین است
– به یاد داشته باشید هیچ كس غیر از خودتان نباید پاسخها و نتایج را ببیند.

سوال اول:
– حیوانات زیر را بترتیب دلخواه مرتب كنید
گاو، پلنگ، گوسفند، اسب، خوك

سوال دوم:
– درمورد هركدام كلمه ای بنویسید كه آنرا تشریح كند
سگ، گربه، موش، قهوه، دریا

سوال سوم:
– درباره كسی فكر كنید كه برایتان مهم است و شما را میشناسد و میتوانید او را به رنگی اختصاص دهید. پاسخ خود را دوبار تكرار نكنید؛ هر رنگ را فقط به یك نفر اختصاص دهید
زرد ، پرتقالی ،قرمز ، سفید ، سبز

سوال چهارم:
– یك عدد بنویسید

در انتها
– مطمئن هستید این پاسخها صحیح هستند؟ باز هم مرور كنید تا مطمئن شوید
قبل از خواندن جوابها آرزوی خود را تكرار كنید

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

پاسخ ها

1
گاو: پیشرواست
پلنگ: غرور و افتخار است
گوسفند: عشق است
اسب: خانواده است
خوك: پول است

2
توصیف شما از سگ شخصیت شماست
توصیف گربه همان توصیف شریك شماست
موش توصیف دشمن شماست
قهوه نگاه شما به میل جنسی است
دریا زندگی شخصی شما را نشان میدهد

3
زرد: كسی كه هرگز فراموش نمیكنید
نارنجی: كسی كه شما او را دوست واقعی میدانید
قرمز: كسی كه شما او را واقعا دوست دارید
سفید : روح دوم شما
سبز :كسی كه در لحظات حساس زندگی او را بخاطر خواهید داشت

4
0-4 : زندگی شما بتدریج و آرای رشد خواهد كرد
5-9 : زندگی شما برابر علاقه شما رشد خواهد كرد
10-14:شما تا 3 هفته دیگر 5 واقعه غیر منتظره خواهید داشت
15به بالا: زندگی شما با سرعت بسیاری رشد خواهد كرد و آرزوی شما محقق خواهد شد

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات