تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

زندگی پر از تله هست؟

زندگی پر از تله هست؟
LIFE IS FULL OF TRAPS…
زندگی پر از تله است ؟
  

 

Some feel that problems exist only in childhood or at early stage of life like this…
برخی احساس میکنید که مشکلات تنها در دوران کودکی یا در مرحله اول زندگی وجود دارد مثل این
 


Some feel that problems exist only when we disturb someone like this..
برخی احساس میکنید که مشکلات تنها زمانیه که کسی مزاحم ما میشند مثل این

Some feel that problems exist only when we are ready to take anything like this ..

برخی احساس میکنید که مشکلات تنها زمانیه که برای موضوعی آمادگی دارید مثل این
 


Some feel that problems exist only when we do things blindly like this..

برخی احساس میکنید که مشکلات تنها زمانیه که کورکورانه عمل میکنید مثل این


Some feel that problems exist only when we dare to enter a trap like this ..

برخی احساس میکنید که مشکلات تنها زمانیه که شما جرات وارد شدن به دام رو پیدا میکنید مثل این

زندگی پر از تله هست؟


Some feel that problems exist only when we are in love with someone like this

برخی احساس میکنید که مشکلات تنها زمانیه که شما عاشق کسی میشید مثل این

 

زندگی پر از تله هست؟

Some feel that problems exist only when we try to aim at very huge things like this..

برخی احساس میکنید که مشکلات تنها زمانیه که سعی میکنید هدف بزرگی رو انتخاب کنید مثل این

زندگی پر از تله هست؟


اما مشکلات همان چیزیست که ما تصور میکنیم

و جز نا امیدی و افسردگی هیچ بن بست و مشکلی در زندگی آدمی نیست

 
 

تبلیغات