تبلیغات

تبلیغات

سگی در حال بوسیدن ناجی

سگی در حال بوسیدن ناجی
افرادی که در اطراف بودند از جمله عکاس این تصویر متعجب بودند که این سگ چه می خواهد بکند…

سگی از نژاد دوبیرمن مامور آتش نشانی که جانش را نجات داده بود به نشان تشکر بوسید.
مرد آتش نشان این سگ باردار  از میان آتش بلند کرده و با سختی فروان بیرون کشیده بود. سپس سگ را به زمین گذاشت تا خستگی بگیرد.
در این حال سگ از جایش بلند شد و به سمت این آتش نشان آمد. افرادی که در اطراف بودند از جمله عکاس این تصویر متعجب بودند که این سگ چه می خواهد بکند.
 

سگی در حال بوسیدن ناجی
 
سگ به نشان تشکر از مرد که جان او و بچه اش را نجات داده بود وی را بوسید!

تبلیغات