تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از تولد بچه لاک پشت از تخم

تصاویری از تولد بچه لاک پشت از تخم
تصاویری از تولد بچه لاک پشت از تخم

تصاویری از تولد بچه لاک پشت از تخم

Escape claws: 150 days after the egg is laid, a scaly red foot emerges
تصاویری از تولد بچه لاک پشت از تخم

تبلیغات