تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

باور دارید اینها انسان نیستن !!! ( عکس)

مجموعه : مجله خبری
باور دارید اینها انسان نیستن !!! ( عکس)
 سنگ نوشته خط میخی مربوط به حدود دوهزار وپانصد سال قبل در شهر ایذه


1- ما ایرانی ها خیلی با فرهنگ بودیم!

۲- ما ایرانی ها خیلی با فرهنگ هستیم!

3- ما ایرانی ها به آثار باستانی خیلی علاقمند هستیم همین کافی است!

4- آثار باستانی زشت است و ما آثار باستانی لازم نداریم!

5- خط ما از خط میخی زیباتر است.

سرستون کاخ داریوش در شوش مربوط به دوهزار و پانصد سال قبل (هخامنشی)

باور دارید اینها انسان نیستن !!! ( عکس)
باور دارید اینها انسان نیستن !!! ( عکس)

1- باید اسم خودمان را بر روی آثار باستانی ثبت کنیم!

۲- داریوش فراموش کرده بود روی سرستون تاریخ را ثبت کند!

۳- H-M نام معشوقه داریوش کبیر بوده است!

۴- تاریخی که روی سرستون کنده شده روز پیروزی بر داریوش کبیر بوده است!

۵- ما ایرانی ها در این روز (تاریخی که روی سرستون کنده شده) باید آثار باستانی مان را از بین ببریم!

۶- (تاریخی که روی سرستون کنده شده) روز پیروز سپاه دشمن بر ایرانیان است!

ساختمان آبشارهای شوشتر متعلق به دوره همخامنشی و ساسانی

باور دارید اینها انسان نیستن !!! ( عکس)

1-آثار باستانی دفتر مشق ما هستند!

۲- تخریب آثار باستانی کار درستی است!

۳- تخریب آثار باستانی لازم است!

۴- سازمان میراث فرهنگی به دلیل همکاری با وزارت نیرو جهت سدسازی سرش خیلی شلوغ است!

۵- ما مردم خیلی باشعوری هستیم!

۶- به من چه! به تو چه! به ما چه! اصلا به ما چه!!!!

 
 

تبلیغات