تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

دیوار مرگ !! ( +عکس)

مجموعه : علمی
دیوار مرگ !! ( +عکس)

خبر آنلاین: این نیروی اصطکاک تایرها با دیواره چوبی است که با خنثی کردن وزن خودرو، مانع از سقوط آن می‌شود. مقدار نیروی اصطکاک از حاصل‌ضرب ضریب اصطکاک در نیروی عمود بر سطح بدست می‌آید. ضریب‌اصطکاک تایر نو روی سطح زبری مانند چوب بیشتر از ضریب اصطکاک تایری مستعمل روی سطحی صاف‌تر مثلا بتن است.

اما آن‌چه در این‌جا نقش اساسی دارد، نیروی عمود برسطح است که از دوران خودرو بدست می‌آید. قطعا وقتی خودرو با سرعت نسبتا زیادی سر پیچ می‌پیچد، نیرویی را احساس کرده‌اید که شما را در جهت مخالف هل می‌دهد. مقدار این نیرو که سرنشینان خودرو به آن «نیروی گریز از مرکز» می‌گویند، از تقسیم مجذور سرعت بر شعاع دوران بدست می‌آید. بنابراین هرچه سرعت خودرو بیشتر و شعاع دوران آن کمتر باشد، مقدار این نیرو هم بیشتر خواهد بود.

اگر شعاع دوران این خودرو (شعاع مسیر دایره‌ای شکل) را حدود 10 متر و ضریب‌اصطکاک تایرها و سطح چوبی را 0.15درنظر بگیریم، می‌توان تخمین زد که سرعت این خودرو برای حفظ این تعادل نباید از 25متر بر ثانیه معادل 92کیلومتر بر ساعت کمتر باشد.

جالب اینجاست که این نتیجه مستقل از وزن خودرو و سرنشینان آن بدست می‌آید. به عبارت دیگر هر خودروی دیگری که به سرعت 92 کیلومتر بر ساعت برسد، می‌تواند این‌چنین دوران کند؛ البته به شرطی که دیوار چوبی بتواند آن را تحمل کند! بدیهی است اگر از تایرهای با ضریب‌اصطکاک بیشتر استفاده کنید، با سرعت کمتری می‌توانید همین نمایش را انجام دهید.

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات