تبلیغات

تبلیغات

تصاویرمراسم بزرگ داشت حیوانات؟؟؟

تصاویرمراسم بزرگ داشت حیوانات؟؟؟
مراسم ازدواج خر ها در حیدرآباد هند. به اعتقاد هندی ازدواج خر ها موجب خشنودی الهی باران می‌شود…

 
بشر از زمان حضورش در زمین تا توانسته از حیوانات سوء استفاده كرده است!
 
تصاویرمراسم بزرگ داشت حیوانات؟؟؟

1-مراسم تطهیر فیل ها در سیدنی استرالیا ( آئین بودایی)
 
 
تصاویرمراسم بزرگ داشت حیوانات؟؟؟

2-آمرزش و تطهیر حیوانات در مراسم سن آنتون در مادرید اسپانیا . سن آنتون به باور اسپانیایی ها فرشته نگهبان حیوانات است
  
تصاویرمراسم بزرگ داشت حیوانات؟؟؟
 
3-مراسم ازدواج خر ها در حیدرآباد هند. به اعتقاد هندیها ازدواج خرها موجب خشنودی الهه باران می‌شود.
 
 
تصاویرمراسم بزرگ داشت حیوانات؟؟؟
 

تصاویرمراسم بزرگ داشت حیوانات؟؟؟ 
 
4-مراسم  بزرگداشت مار ها در روز هفته ماه هفتم تقویم  قمری در روستای نانپینگ جین

تبلیغات