تبلیغات

تبلیغات

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

Life is happiness
زندگی شادی است

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 

Life is joy
زندگی لذت است

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 

Life is love
زندگی عشق است

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 

Life is unity
زندگی وحدت است

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 

Life is care
زندگی مراقبت است

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 

Life is faith
زندگی اعتقاد است

 

 

Life is freedomخلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )
زندگی آزادی است

 

 

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 


Life is peace
زندگی آرامش است

 

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 

Life is creation
زندگی خلقت است

 

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 

Life is fantasy
زندگی خیال است

 

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 

 

 

Life is art
زندگی هنر است

 

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 

Life is a dream
زندگی یک رویاست

 

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 

Life is a fairy tale
زندگی یک افسانه است

 

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 


Life is a mystery
زندگی یک راز است

 

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 

Life is knowledge
زندگی دانستن است

 

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 


Life is delight
زندگی شوق است

 

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 

Life is rest
زندگی آسایش است

 

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 

Life is splendour
زندگی باشکوه است

 

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 

Life is nature
زندگی گوهر است

 

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 

Life is elegance
زندگی لطافت است

 

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 

Life is Feelings
زندگی احساس است

 

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 

 

 


Isn’t it
آیا چنین نیست؟

 

خلاصه زندگی انسان در 22 تصویر زیبا ( احساسی )

 

زندگی زیباست …


 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز


تبلیغات