تبلیغات

تبلیغات

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

مجموعه : گالری عکس روز
گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

اقوامی در هند مردگان خود را بصورتی که در تصاویر مشاهده میکنید در آب رها میکنند.
 

جالبتر آن که راحت در آب کثیف این مکانها شنا میکنند  و بدتر آن که از این آب نوش جان میکنند !!!
 

خیلی از همین افراد شهر بیماری های خطراناکی گرفتن ولی باز هم به آئین جاهلیت خود ادامه میدن

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

گزارش تصویری: آئین جاهلی هندی ها( زیر 18 سال نبینن )

 

 

تبلیغات