تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکسهای دیدنی از کاخ زیرزمینی در سوئیس!!!!!!!

عکسهای دیدنی از کاخ زیرزمینی در سوئیس!!!!!!!

عکسهای دیدنی از کاخ زیرزمینی در سوئیس!!!!!!!

خیره کننده خانه ، طراحی شده توسط جستجو و معماران مسیحی مولر ، کاملا جاسازی شده آلپاین سوئیس در چشم انداز Vals ،.

 

  زاویه دید از ساختمان کمی تمایل ، دادن نمایش دراماتیک حتی بیشتر از کوه های زیبا.

عکسهای دیدنی از کاخ زیرزمینی در سوئیس!!!!!!!

عکسهای دیدنی از کاخ زیرزمینی در سوئیس!!!!!!!

عکسهای دیدنی از کاخ زیرزمینی در سوئیس!!!!!!!

عکسهای دیدنی از کاخ زیرزمینی در سوئیس!!!!!!!

عکسهای دیدنی از کاخ زیرزمینی در سوئیس!!!!!!!

عکسهای دیدنی از کاخ زیرزمینی در سوئیس!!!!!!!

عکسهای دیدنی از کاخ زیرزمینی در سوئیس!!!!!!!

عکسهای دیدنی از کاخ زیرزمینی در سوئیس!!!!!!!

عکسهای دیدنی از کاخ زیرزمینی در سوئیس!!!!!!!

تبلیغات