تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

لباس ساخته شده از صدها آینه

لباس ساخته شده از صدها آینه

 لباس ساخته شده از صدها آینه

اجرای خیابان با لباس صحنه و لباس ساخته شده از صدها آینه بود آنجلس خال خال در نزدیکی رصدخانه گریفیت در مرکز شهر لوس آنجلس.

 لباس ساخته شده از صدها آینه

 لباس ساخته شده از صدها آینه

 لباس ساخته شده از صدها آینه

 لباس ساخته شده از صدها آینه

 لباس ساخته شده از صدها آینه

 لباس ساخته شده از صدها آینه

تبلیغات