تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

مجموعه : تاریخ ایران
عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

حسین امین‌الضرب اصفهانی

 

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

جعفرقلی سردار بهادر (سرداراسعد بختیاری) به همراه تفنگچیان بختیاری

 

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

جعفرقلی سردار اسعد بختیاری و محمدمیرزا شمس‌الملك

 

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

عبدالحسین معزالسلطان (سردارمحیی) فرمانده مجاهدین گیلان

 

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

علی ارشدالدوله، فرمانده قوای محمدعلی شاه در جنگ با مشروطه‌خواهان لحظاتی قبل از تیرباران

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

علیقلی سردار اسعد بختیاری

 

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

باقرخان سالار ملی

 

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

حسین پاشا امیربهادر جنگ

 

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

علیقلی سردار اسعد بختیاری

 

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

محمدولی خان تنكابنی (سپهدار اعظم)

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

عزیمت ابوالقاسم ناصرالملك به مجلس شورای ملی برای قبول نیابت سلطنت احمدشاه قاجار با حضور محمدولی خان خلعتبری (نخست‌وزیر) و جمعی از سران و خوانین بختیاری. 1. نجفقلی صمصام‌السلطنه بختیاری 2. صادق صادق (مستشارالدوله) 3. ابوالقاسم ناصرالملك 4. محمدولی خلعتبری 5. حسن اسفندیاری (محتشم‌السلطنه) 6. نصرت‌الله امیراعظم 7. علیقلی سردار اسعد 8. یوسف امیرمجاهد بختیاری 9. نصیر بختیاری (سردار جنگ)

 

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

نجفقلی صمصام‌السلطنه بختیاری با لباس رزم در دوره مشروطیت

 

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

مشروطه‌خواهان در زندان باغ شاه

 

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

جمعی از مشروطه خواهان هنگام ورود به مسجد سپهسالار

 

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

عده ای از مشروطه خواهان تبریز

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

محمدولی خان تنكابنی (سپهدار اعظم) در میهمانی سفارت روس در تهران

 

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

علیرضاخان عضدالملك نایب‌السلطنه به اتفاق جمعی از رجال و مقامات دولتی از راست: محمدولی سپهدار اعظم، عبدالمجید میرزا عین‌الدوله، علیرضا عضدالملك، عبدالحسین میرزا فرمانفرما، حسن مستوفی‌الممالك و علیقلی سرداراسعد بختیاری

 

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

چند تن از سران و خوانین ایل بختیاری در اواخر دوره ناصری از راست : محمدحسین سپهدار، اسفندیار بختیاری، نجفقلی صمصام‌السلطنه، جعفرقلی سردار اسعد

 

عکسهایی از شخصیت های سرشناس دوران قاجار

نجفقلی صمصام‌السلطنه بختیاری نخست‌وزیر دوران مشروطیت


a