تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اولین کارخانه و موتور سیکلت جهان ( عکس)

اولین کارخانه و موتور سیکلت جهان ( عکس)

کارخانه ی هارلی دیویدسون و اولین موتور ساخته شده به صورت کارخانه ای:

اولین کارخانه و موتور سیکلت جهان ( عکس)

و حالا:

اولین کارخانه و موتور سیکلت جهان ( عکس)
 

تبلیغات