تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تخم مرغ به شکل خانه حیاط خلوت شما

مجموعه : دانش و فناوری
تخم مرغ به شکل خانه حیاط خلوت شما

تخم مرغ به شکل خانه حیاط خلوت شما

تخم مرغ به شکل مهمان خانه طراحی شده توسط شرکت های معماری بلژیک

 

 شامل حمام ، نور ، تخت و سوله چند برای ذخیره سازی. همچنین می تواند به عنوان دفتر مورد استفاده قرار گیرد  و به راحتی قابل حمل و نقل.

تخم مرغ به شکل خانه حیاط خلوت شما

تخم مرغ به شکل خانه حیاط خلوت شما

تخم مرغ به شکل خانه حیاط خلوت شما

تخم مرغ به شکل خانه حیاط خلوت شما

تخم مرغ به شکل خانه حیاط خلوت شما

تخم مرغ به شکل خانه حیاط خلوت شما

تخم مرغ به شکل خانه حیاط خلوت شما

تبلیغات