تبلیغات

تبلیغات

انسان هایی که چهره ی شان تبدیل به کفش شد!؟

مجموعه : مدل کفش
انسان هایی که چهره ی شان تبدیل به کفش شد!؟

انسان هایی که چهره ی شان تبدیل به کفش شد!؟

گوئن مورفی تبدیل قدیمی کفش را منحصر به فرد شخصیت باچهره ترسناک  .

 

هنرمند استفاده می کند و اکریلیک رنگ خاک رس به به هر بازیافت کفش خود آن شخصیت و بیان صورت. 

انسان هایی که چهره ی شان تبدیل به کفش شد!؟

انسان هایی که چهره ی شان تبدیل به کفش شد!؟

انسان هایی که چهره ی شان تبدیل به کفش شد!؟

انسان هایی که چهره ی شان تبدیل به کفش شد!؟

انسان هایی که چهره ی شان تبدیل به کفش شد!؟

انسان هایی که چهره ی شان تبدیل به کفش شد!؟

انسان هایی که چهره ی شان تبدیل به کفش شد!؟

انسان هایی که چهره ی شان تبدیل به کفش شد!؟

انسان هایی که چهره ی شان تبدیل به کفش شد!؟

تبلیغات