تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

15 تقویم منحصر به فرد سال 1389

مجموعه : دانش و فناوری
15 تقویم منحصر به فرد سال 1389

15 تقویم منحصر به فرد سال 1389

Magnetic Calendar

تقویم مغناطیسی 

یک توپ در هوا معلق به علامت هر ماه ، در حالی که توپ مغناطیسی دوم در پرتو افقی قرار داده به منظور نشان دادن روز

15 تقویم منحصر به فرد سال 1389

Ink Calendar

تقویم جوهر

اسکار تقویم تعیین دیاز که با استفاده از عمل مویرگی از جوهر چاپگر گسترش در سراسر مقاله را برای نمایش تاریخ جاری است. 

15 تقویم منحصر به فرد سال 1389

One a Day Calendar یک تقویم روز

  تقویم منحصر به فرد ساخته شده با کیسه قرص روغن کبد می شود. Pop out a tablet every day for a healthy life. پاپ از یک قرص هر روز برای یک زندگی سالم. 

15 تقویم منحصر به فرد سال 1389

Balloon Calendar

تقویمبادکنک

قلمی بالون شرکت ایجاد کرده است بالون تقویم سبک ویژه ای است که تا خلق و خوی در دفتر پر تنش باشد.

15 تقویم منحصر به فرد سال 1389

Earplugs Calendar Earplugs تقویم

متشکل از 3M گوش باهوش تقویم : یکی برای هر ماه / روز. The earplug is moved from ear to ear to indicate the current date. earplug است منتقل شده از گوش به گوش به منظور نشان دادن تاریخ جاری است. 

15 تقویم منحصر به فرد سال 1389

Matches Calendar تقویم مسابقات

  را منصوب تقویم ساخته شده است از موارد مشابه.

15 تقویم منحصر به فرد سال 1389

Teacup Calendar

تقویم فنجان چای

  تاکشی Nishioka را منصوب تقویم کامل برای دوستداران چای.

15 تقویم منحصر به فرد سال 1389

Recycled Calendar

تقویم بازیافت

آیا هنوز دور انداختن چه چیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد باز هم : حتی قدیمی تقویم جدید می شود باز هم هر سال 28.

15 تقویم منحصر به فرد سال 1389

Lawn Mower Calendar

تقویم ماشین چمن زنی چمن

با قطع هر روز صفحه های تقویم ، کاربر به واقع چمن زده بشه. At the end of the year, a perfectly cut lawn is revealed. در پایان سال ، چمن کاملا قطع شده است نشان داد.

15 تقویم منحصر به فرد سال 1389

Camera Lens Calendar

تقویم لنز دوربین 

  تقویم دسکتاپ توسط شاراد Haksar به نظر می رسد مانند لنز دوربین واقعی است. 

15 تقویم منحصر به فرد سال 1389

Apple Calendar

تقویم سیب

  این تقویم یاد داغ سیب در روز دکتر را دور نگه می دارد.

15 تقویم منحصر به فرد سال 1389

Chalkboard Calendar

تقویم تخته سیاه

  تقویم دیواری قابل استفاده مجدد ایجاد شده با استفاده از تخته سیاه نقاشی می کردم. 

15 تقویم منحصر به فرد سال 1389

Scratch Calendar

تقویم خراش

  تقویم خلاق شما اجازه می دهد به خراش کردن روز که گذشت.

15 تقویم منحصر به فرد سال 1389

Bakery Calendar

تقویم نانوایی

  پین سفارشی نورد چاپ تقویم 2010 بر روی یک ورق از خمیر

15 تقویم منحصر به فرد سال 1389

تبلیغات