تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)

مجموعه : عکس های طبیعت
تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)

اینجا زمانی آبی آبی بود

تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)

این همان جاده ای است که وسط دریاچه احداث کرده اند
سمت راست تصویر ، جاده را می بینید و سمت چپ ، دریایی که دیگر وجود ندارد

تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)

برای ساخت جاده ، این سنگ ها را از کوهی که در دورنمای تصویر می بینید کندند و وسط دریاچه ریختند
آنقدر که سنگ ها به اعماق دریاچه فرورفتند و از آب بیرون زدند

تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)

ساختن جاده قریب به 30 سال طول کشید
و هنگامی به بهره برداری رسید که دریاچه خشک شده بود!

تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)

کیلومترها دور از ساحل این وضع را دارند ؛ دریغ از یک قطره آب!

تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)

وسط های دریاچه ، هنوز کمی آب وجود دارد که این روزها با پدیده عجیبی روبرو شده : دریاچه کف کرده است!


تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)

تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)

تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)

تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)

تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)

تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)

باقی مانده آب دریاچه بخار می شود و آنچه باقی می ماند ، حجم انبوهی از نمک است

تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)

تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)


تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)


تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)


نقشه ها را باید اصلاح کرد : به جای دریاچه ارومیه بنویسید "کویر ارومیه"

تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)

تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)


تصاویری از دریاچه خشک شده ارومیه ( تصویری)

تبلیغات