تبلیغات

تبلیغات

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

50 Cars Bus Sculpture 50 ماشین مجسمه سازی اتوبوس

This giant sculpture of a Flygbussarna bus was built from 50 cars by the side of the main road to Stockholm airport. این مجسمه غول پیکر از اتوبوس Flygbussarna بود از 50 اتومبیل در کنار جاده اصلی به فرودگاه استکهلم ساخته شده است. [ link ] [ لینک ]

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

Spider Sculpture عنکبوتی مجسمه سازی

Louise Bourgeois’s 30ft spider, made of bronze, stainless steel and marble, stands outside the Tate Modern in London. عنکبوت 30ft لوئیز بورژوا است ، ساخته شده از برنز ، فولاد ضد زنگ و مرمر ، ایستاده در خارج از مدرن تیت در لندن. [ link ] [ لینک ]

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

Underwater Sculpture زیر آب مجسمه سازی

Jason de Caires creates amazing underwater sculptures. جیسون د Caires ایجاد مجسمه های شگفت انگیز زیر آب. Instead of trying to create unchanging and lasting works, he encourages the organic growth of coral and other organisms across his creations. به جای تلاش برای خلق آثار ثابت و ماندگار ، من مشوق رشد آلی از موجودات مرجانی و غیره در سراسر خلاقیت تاریخی است. [ link ] [ لینک ]

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

Falling Tetris Blocks Sculpture افت فشار تتریس مجسمه سازی بلوک

Giant falling Tetris block sculptures from Sydney, Australia. مجسمه های غول پیکر در حال سقوط بلوک تتریس از سیدنی ، استرالیا. [ link ] [ لینک ]

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

Skeleton Sculpture اسکلت مجسمه سازی

This giant skeleton sculpture was created by Gino De Dominicis and displayed in the Pallazo Reale in Milan. این مجسمه بزرگ اسکلت توسط Gino د Dominicis و نمایش در Reale Pallazo در میلان ایجاد کرده است. [ link ] [ لینک ]

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

Optimus Prime Metal Sculpture Optimus مجسمه سازی فلزی نخست

7-foot Transformers Optimus Prime sculpture by Robot Models. مجسمه سازی 7 – پا توسط Optimus ترانسفورماتور نخست ربات مدل. [ link ] [ لینک ]

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

It Wasn’t Meant to End Like This آن معنا نیست که مثل این پایان

Art installation by Glue Society, presented at the Sculpture by the Sea festival in Aarhus in Denmark, is a giant mechanical digger that seems to have buried itself under 300 tonnes of rubble. نصب و راه اندازی انجمن هنر توسط چسب ، ارائه شده در جشنواره مجسمه های دریای در آرهوس در دانمارک ، جوینده غول مکانیکی که خود را به نظر می رسد زیر 300 تن از آوار آیا به خاک سپرده شده است. [ link ] [ لینک ]

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

London Ink Swimmer Sculpture لندن جوهر مجسمه شنا

This 46-feet long and 10-feet high sculpture of a life-like swimmer swimming through the grass was commissioned by London Ink reality TV show. این مجسمه 46 – پا بلند و پا بالا 10 – از شناگر شنا زندگی مانند از طریق علف های لندن جوهر واقعیت نشان دادن تلویزیون مأموریت یافته بود. [ link ] [ لینک ]

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

Kinetic Bicycle Sculpture مجسمه دوچرخه جنبشی

Gigantic bicycle sculpture located on Danube river in Budapest. مجسمه عظیم دوچرخه در رودخانه دانوب در بوداپست واقع شده است. [ link ] [ لینک ]

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

Building VI Sculpture مجسمه سازی ششم ساختمان

Sculpture outside the Musee des Beaux-Arts in Montreal, Canada. مجسمه سازی در خارج از موزه Musée پردازنده زیبا – هنر در مونترال ، کانادا. [ link ] [ لینک ]

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

Big Rig Jig Truck Sculpture ریگ کامیون بزرگ جست و خیز کردن مجسمه سازی

Giant sculpture designed by Mike Ross, is built from two repurposed 18-wheeler tanker trucks. مجسمه غول های طراحی شده توسط مایک راس ، ساخته شده است از دو repurposed کامیون تانکر 18 – ویلر. [ link ] [ لینک ]

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

12مجسمه زیبا و منحصر به فرد غول آسا

تبلیغات